Föreläsningar

Den vanligaste föreläsningen är en heldagsföreläsning á 6 timmar, där teori varvas med praktiska övningar. Det är viktigt att teorin appliceras i exempel från vardagen för att kunskapen skall bli användbar. Många av ämnena kan verka teoretiska och “tunga”, vilket jag försöker att möta med vardagsexempel som ger tillfälle till igenkännande leenden.

FÖRELÄSNING I ETIK

Alla har en människosyn, mer eller mindre medveten. Vårt sätt att se på människan har avgörande betydelse för hur vårt ställningstagande i många grundläggande etiska frågor formas. Därför är det viktigt, om inte nödvändigt, att formulera en människosyn. Etik är läran om hur vi lever, och läran om vilka värderingar som styr oss. Etik ställer också frågan om hur vi vill vara som människa, vem vill du vara och vad vill du att andra skall tänka om dig? Hur skapar vi en etisk hållbar kultur i vardagen?

FÖRELÄSNING KRING EXISTENSIELLA FRÅGOR

Att inte våga prata om svåra frågor kan ge en känsla av att inte riktigt vara hemma hos sig själv. Även om vi inte finner svar på frågorna kan de fördjupa relationen mellan oss människor. Kursen vill via samtal, diskussion, ny kunskap och egen reflektion skapa större medvetenhet kring hur vi kan samtala om det meningsfulla i livet, och hur vi skapar meningsfullhet i våra liv. Men kursen vill också ge insikter i hur vi kan hjälpa våra brukare och vårdtagare våga öppna upp för existentiella samtal, samt hur vi kan stödja personalen att bli goda lyssnare till dessa livsviktiga samtal. I samtal kring existentiella frågor handlar det inte om rätt & fel utan att vända och vrida på våra tankar, vår livssituation, se och hjälpa varandra att reflektera över oss själva och vårt liv.

FÖRELÄSNING FÖR SKOLPERSONAL

En av de viktigaste delarna i lärandet är att skapa goda relationer. Goda relationer skapar trygghet och tillit och då kan fokus vara på det som vi ska lära. I klassrummet uppstår relationer mellan alla människor och denna mångfald av relationer kommer att påverka hur tryggheten och tilliten blir i rummet. Hur knyter vi an till varandra i klassrummet, vem blir jag i klassrummet och vad gör jag med mina elever? Lärandet handlar på flera plan om identitetsutveckling, och i rummet är det den vuxne som är ansvarig för utvecklingen, det eleverna ser att läraren gör kommer att legitimera elevers handlande och åsikter.

Föreläsningar 2023

Svenska Demensdagarna i Örebro 24-25 maj

Att finna balansen mellan mina inre behov och de yttre kraven!

Att följa människor den sista etappen av livsresan kan vara en av de finaste och viktigaste uppgifterna vi kan ha, men att följas åt den sista biten ger ofta psykisk och existentiell ”träningsverk”.

Vi utforskar vad som är centralt för psykiskt och existentiellt välbefinnande för både den som är professionell vårdgivare och för den som går mot livets slut. Hur bygger vi livslänkar för en människa som endast har spår av minnet av vem de var och vilket liv de levt? Ni får både teori och praktiska arbetsmetoder för att föra det existentiella samtalet med människor med kognitiva sjukdomar.

Föreläsningen håller jag på Svenska Demensdagarna i Örebro 24-25 maj. Läs mera på www.svenskademnsdagarna.se

Etikföreläsning för Göteborgs regionens kommunförbund GR. 31 maj i Göteborg

Vi är människor tillsammans med andra människor, och det är , i relation till varandra och varandras världar etiken kommer in. Att leva tillsammans är inte alltid lätt. Därför behöver vi etiska reflektioner.

Etik handlar ytterst om vilken värld vi vill leva i och vilken sorts människor vi vill vara. Det vill säga, etik handlar om livets stora frågor, fundamentet i vårt arbete, hur vi förhåller oss till arbetet, hur vi utför arbetet. Etiken är som kompassen som visar oss hur vi skall gå tillväga.

Det är många arbetsplatser som samtalar om och kanske också skriver ner trivselreglar, eller talar om arbetsgivarens, lagstiftarens etik. Det är den lätta delen av etiken. Det som ofta är lite svårare, men som krävs för att etiken skall gå från ord till handling, är att vi måste införliva etiken i vår kultur. det gör vi främst genom att träna oss själva och våra medarbetare på etisk reflektion, dvs bygga speglar så att vi ser oss själva och får syn på vår levda etik, inte bara den utvalde etiken. Hur skapar vi en reflektion som hjälper oss att bli mera medveten om vår egen etik, både på individ och som grupp.